Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZJI KABLOWEJ

 

„City-Sat Gordzielik” Spółka z o.o.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy i określa zakres świadczonych usług, oraz informacje porządkowe.

 

II. Warunki zawarcia umowy.

 

1. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z osobami lub podmiotami:

a.) zalegającymi z płatnościami na rzecz Operatora – z tytułu wcześniejszego świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Operatora,

b.) z którymi Operator rozwiązał umowę w związku z naruszeniem jej postanowień oraz nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Ponowne zawarcie umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami bądź ustaniem innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy.

 

III. Warunki świadczenia i korzystania z usług.

 

1. Operator świadczy usługi w zasięgu sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych.

2. Operator nie odpowiada za przerwy lub wady w dostarczaniu programów powstałe po stronie nadawców programów.

3. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania sieci.

4. Przerwy techniczne są to okresy związane z pracami technicznymi, tzn. konserwacją, naprawami jak również testowaniem sprzętu telekomunikacyjnego.

5. Przerwy techniczne mogą występować nie częściej niż jeden [ 1 ] dzień w kwartale i nie dłużej niż dwanaście [ 12 ] godzin jednorazowo.

6. W trakcie przeprowadzanych prac technicznych może ulec pogorszeniu jakość świadczonych usług, za powstałe utrudnienia Operator nie ponosi odpowiedzialności.

7. W ramach obsługi administracyjno – eksploatacyjnej, Operator zapewnia Użytkownikowi:

a.) okresowe przeglądy stanu technicznego przyłącza, pomiary sygnału, eliminowanie usterek,

b.) pomoc w stwierdzaniu przyczyny wadliwego odbioru programów (gniazdo abonenckie, kabel połączeniowy),

c.) wykonywania czynności związanych z kontrolą urządzeń oraz wymianą urządzeń w wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, pomocy w podłączeniu oraz konfiguracji urządzeń, oraz późniejszą konfiguracją oprogramowania w urządzeniach.

8.Operator za dodatkową opłatą określoną w Cenniku może zapewnić Użytkownikowi dodatkowa pomoc techniczna np. podłączeniu innego urządzenia do systemu lub tez rozbudowaniu sieci na dodatkowe odbiorniki telewizyjne / radiowe w innych pomieszczeniach mieszkania.

9. Za skutki wynikające z udostępnienia przyłącza przez Użytkownika osobom trzecim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w przypadku tym Operatorowi przysługuje prawo do naliczenia zdefiniowanej w cenniku kary umownej.

 

IV. Opłaty.

 

1. W przypadku nieuregulowania opłat Operator ma prawo zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania należności wraz z odsetkami za opóźnienie. Każda wpłata dokonana przez Użytkownika zaliczona będzie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.

2. Dopuszcza się możliwość dokonywania przedpłat na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych jednak nie więcej niż trzy [ 3 ] okresy płatności.

3. W okresie wstrzymania świadczenia usług Operator jest zwolniony z wykonywania obowiązków określonych w umowie i Regulaminie. Jeżeli Użytkownik uiści zaległe opłaty wraz z odsetkami oraz opłatę za ponowną aktywację a następnie zgłosi na piśmie wniosek o ponowną aktywację łącza, wówczas Operator zobowiązuje się w terminie dziesięciu [ 10 ] dni roboczych ponownie uruchomić usługi na rzecz Użytkownika.

4. Użytkownik ma obowiązek informować Operatora o wszelkich zmianach danych Użytkownika zawartych w umowie w formie pisemnej na adres Operatora.

5. Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych w sieci zleconych przez Użytkownika zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

6. Użytkownik może zawiesić korzystanie z usług, zawiadamiając o tym Operatora na piśmie, z co najmniej dwudziesto [ 20 ] dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło powiadomienie. Za czasową dezaktywację łącza sieciowego Użytkownik zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Operatora. Przez okres zawieszenia usług Użytkownik będzie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z usług, a Operator z obowiązku świadczenia usług.

7. Wysokość kar umownych oraz przypadki, w których kary mogą zostać naliczone określa cennik lub umowa o świadczenie usług TVK.

 

V. Zmiany w umowie.

 

1. Umowa może ulec zmianie po uzgodnieniu przez strony, za zgodnym porozumieniem.

2. Zmiana umowy – zakup/rezygnacja z pakietów programowych – następuje w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności i wymaga uiszczenia opłaty określonej Cennikiem usług Operatora.

3. Operator aktywuje u Abonenta odpowiednio zmieniony pakiet programowy w terminie trzydziestu [ 30 ] dni od otrzymania podpisanego aneksu o zmianie, nie wcześniej jednak niż od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał aneks, o ile Użytkownik zobowiązany do uiszczenia opłaty, opłatę tę uiści.

4. Rezygnacja z pakietu programowego wymaga trzy [ 3 ] miesięcznego okresu wypowiedzenia o ile szczególne warunki zakupu pakietu nie stanowią inaczej.

 

VI. Awarie i kontrole.

 

1. Za usunięcie awarii w lokalu użytkownika nie wynikających z fizycznych wad łącza lub wynikających z przyczyn, które powinny znaleźć się pod kontrolą Użytkownika, bądź za wezwanie Operatora bez uzasadnienia pobrana będzie dodatkowa opłata wg stawek określonych w Cenniku. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał samowolnej przeróbki łącza sieciowego lub dopuścił się zawinionego jego uszkodzenia Operatorowi od Użytkownika przysługuje zwrot kosztów przywrócenia łącza sieciowego do stanu poprzedniego, a także odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia łącza sieciowego jak i innych urządzeń współpracujących z tym łączem.

2. Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania łącza sieciowego w lokalu Użytkownika. Operator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o zamiarze kontroli ( pisemnie lub telefonicznie ) przed jej terminem. Pracownicy Operatora przeprowadzający kontrolę są zobowiązani, na żądanie Użytkownika, okazać pisemne umocowanie wystawione przez Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli łącza.

 

VII. Reklamacje.

 

1. Wszelkie roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Operatora, telefonicznej lub do protokołu sporządzonego przez Użytkownika a także drogą elektroniczną, przy czym Operator potwierdzi pisemnie do czternastu [ 14 ] dni przyjęcie reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu [ 12 ] miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło niewykonanie usługi, nienależyte świadczenie usługi lub nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, przy czym Operator zobowiązany jest w terminie trzydziestu [ 30 ] dni do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

3. Reklamacje mogą dotyczyć:

a.) niewykonania usługi, w tym niewykonania usługi w terminie

b.) nienależycie świadczonej usługi,

c.) wadliwego rozliczenia usługi.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a.) imię i nazwisko (nazwę) Użytkownika,

b.) adres świadczenia usług,

c.) przedmiot reklamacji wraz z jej opisem,

d.) datę zgłoszenia reklamacji i podpis zgłaszającego ją Użytkownika.

5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłat za umówione usługi. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci kwotę z niej wynikającą. Zwrot kwoty może nastąpić poprzez wypłacenie sumy z niej wynikającej przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub zaliczając w/w sumę na poczet kolejnych należności.

6. W przypadku, gdy Operator nie uznał reklamacji w całości lub w części, winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie zajętego przez siebie stanowiska.

 

 

VIII. Zasady korzystania z urządzenia (settop box).

 

1. Po zawarciu umowy Operator oddaje abonentowi do korzystania urządzenia lub wyposażenia stanowiące własność Operatora, które instaluje w lokalu, w którym zainstalowano Gniazdo Abonenckie.

2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z urządzenia, w lokalu wskazanym w umowie, zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności abonent zobowiązuje się do przeczytania instrukcji obsługi przekazanego urządzenia.

3. Urządzenie jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej urządzenie przed otworzeniem powoduje obciążenie Użytkownika kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Użytkownika z usług wskazanych w umowie, bądź ich części, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją urządzenia przez Użytkownika.

5. Przekazane urządzenie należy bezwzględnie wyłączać z sieci energetycznej podczas wyładowań atmosferycznych.

6. W przypadku uszkodzenia urządzenia przez Użytkownika spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany urządzenia pokrywa w całości Użytkownik.

7. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Operatorowi na piśmie każdą usterkę urządzenia.

8. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia urządzenia dokonuje Operator.

9. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Operatorowi sprawne urządzenie, znajdujące się w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, w terminie trzech dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i umożliwić osobie upoważnionej przez Operatora jego demontaż w lokalu, w którym zostało podłączone.

10. W przypadku opóźniania się przez Użytkownika ze zwrotem urządzenia przez uniemożliwienie Operatorowi dostępu do lokalu, w którym zostało ono zainstalowane zgodnie z umową, jest on zobowiązany do zapłacenia Operatorowi kary umownej w wysokości określonej w cenniku, za każdy dzień opóźnienia.

 

IX. Zasady korzystania z urządzenia w przypadku sprzedaży.

 

1. Zakupione urządzenia / wyposażenie zostaną zainstalowane przez Operatora nieodpłatnie – w wypadku ich montażu przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi, a wszelkie usterki i nieprawidłowości Operator usunie na koszt Użytkownika.

2. Z tytułu zakupu urządzenia / wyposażenia Operator udzieli Użytkownikowi stosownej gwarancji – na okres dwunastu [ 12 ] miesięcy.

 

X. Postanowienia końcowe.

 

1. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu ( w tym adresu zamieszkania ) lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy ( firmy ) lub nazwisk i imion, Użytkownik zobowiązany jest (w formie pisemnej) powiadomić o tym fakcie Operatora w terminie siedmiu [ 7 ] dni od dnia dokonania zmiany lub rozpoczęcia wprowadzania takich zmian, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenie. W przypadku niewykonania przez Użytkownika powyższego zobowiązania, wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod dotychczasowy adres i z dotychczasowymi danymi uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Użytkownika.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i po raz pierwszy znajduje zastosowanie do praw i obowiązków stron umowy począwszy od dnia 01.01.2010 r.

3. W kwestiach nie objętych regulacją niniejszego regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa.