Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o, ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Op.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe.

2. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin wraz z cennikiem stanowią integralną część umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługobiorca zapoznaje się z treścią regulaminu. Ponadto Usługodawca zobowiązany jest w trakcie trwania łączącego strony umowy stosunku prawnego na żądanie Usługobiorcy do umożliwienia Usługobiorcy nieodpłatnego udostępnienia treści regulaminu oraz zmian wprowadzonych do regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Usługobiorca będzie mógł pozyskiwać, odtwarzać lub utrwalać treść samego regulaminu jak i zmian wprowadzanych do tego regulaminu przez Usługodawcę. Usługodawca zawiadamia każdego z Usługobiorców o wprowadzonych zmianach do regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na urządzenie aktywne Usługobiorcy oraz na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy w taki sposób, że Usługobiorca będzie mógł pozyskiwać, odtwarzać lub utrwalać treść zmianę regulaminu, o której zawiadomił Usługobiorcę Usługodawca za pomocą systemu teleinformatycznego. Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy, jeśli został z nim zapoznany przed zawarciem umowy, a jednocześnie Usługodawca zapewnił Usługobiorcy, na okoliczność złożenia stosownego żądania, możliwość pozyskiwania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Zmiany regulaminu są dla Usługobiorcy wiążące z momentem zawiadomienia o ich treści przez Usługodawcę osoby Usługobiorcy w sposób określony w zdaniu trzecim z zapewnieniem jednocześnie osobie Usługobiorcy na jej żądanie możliwości pozyskiwania, odtwarzania i utrwalania treści konkretnej zmiany do regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu, Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określeń wskazanych poniżej należy przez te określenia rozumieć:

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w wyniku zawarcia z Usługodawcą stosownej umowy

Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy w oparciu o wiążącą strony stosowną umowę; dla potrzeb niniejszego regulaminu i zawartej w oparciu o jego postanowienia umowy pod pojęciem Usługodawcy należy firmę City-Sat Gordzielik sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op., przy ul. Ligonia 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000187632, e-mail: citysat@citysat.com.pl, reprezentowanej przez prezesa zarządu Huberta Gordzielika.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której integralną część stanowią także cennik i regulamin.

Cennik – zestawienie cen za usługi Usługodawcy, do których płatności zobowiązany jest Usługobiorca. Cennik wraz z niniejszym Regulaminem stanowią integralne części Umowy.

Faktura lub książeczka opłat – jest to dokument księgowy wystawiany dla udokumentowania dokonywanych przez Usługobiorcę płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę.

Pakiet – zestaw usług dostępnych w ramach Abonamentu określony aktualnym cennikiem i ofertą Usługodawcy obowiązującymi na danym obszarze.

Usługi – usługa dostępu do sieci Internet.

Usługi Dodatkowe – skrzynka pocztowa, konto ftp oraz miejsce pod stronę www na serwerze City-Sat.

Urządzenie Aktywne – terminal dostępowy Usługobiorcy, przy czym terminal dostępowy rozumiany jest jako komputer lub inne urządzenie abonenckie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywanych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy.

Sieć – sieć telekomunikacyjna stanowiąca przedmiot prawa własności Usługodawcy lub też eksploatowana przez Usługodawcę, za pomocą której Usługodawca świadczy usługi objęte regulacją niniejszego regulaminu oraz zawartej w oparciu o postanowienia regulaminu umowy.

Łącze Sieciowe – niezbędne okablowanie z gniazdem komputerowym w lokalu Usługobiorcy.

Instalacja (aktywacja) – udostępnienie Łącza Sieciowego do Lokalu Usługobiorcy oraz jego aktywacja, tj. zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą Sieci. Instalacja podlega jednorazowej, bezzwrotnej opłacie na rzecz Usługodawcy.

Ponowna Aktywacja – wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Łącza Sieciowego podlegające opłacie zgodnie z Cennikiem Usługodawcy.

Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Usługodawcę.

Awaria – brak dostępu do Sieci lub sieci Internet nie planowany przez Usługodawcę.

BOA – Biuro Obsługi Abonenta, czyli wewnętrzna struktura odpowiedzialna za obsługę Usługobiorców przez Usługodawcę.

Hasło – kod składający się z ośmiu znaków alfanumerycznych, służących do identyfikacji Usługobiorcy w kontaktach z Usługodawcą.

RABAT – dla umowy zawieranej na czas określony – różnica wynikająca z cennika usług internetowych w wartości abonamentu miesięcznego dla usługi zawieranej na czas określony a usługi zawieranej na czas nieokreślony.

LIMIT TRANSFERU – określony w cenniku lub umowie dla umowy z limitem transferu, definiuje ilość pobranych w okresie rozliczeniowym przez abonenta danych z internetu po których przekroczeniu nastąpi zmiana prędkości w dostępie do internetu, zmiana ta obowiązywać będzie do końca okresu rozliczeniowego.

 

6. Dostawca usług wskazuje na następujące parametry świadczonych usług na rzecz Usługobiorcy mocą postanowień niniejszego regulaminu:

 

 • prędkość pobierania danych z internetu właściwa wybranemu abonamentowi w Umowie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

 • świadczone usługi dla abonentów przyłączonych drogą kablową oparte zostały o system transmisji danych w sieciach TVK – DOCSIS, w skład którego wchodzą modemy kablowe (Motorola/Thomson), kontrolery modemów kablowych (Motorola/Cisco) oraz sprzęt sieciowy Cisco. W przypadku abonentów podłączonych drogą radiową systemem tym będzie sieć WiFi (802.11b i jego pochodne) zbudowana z punktów dostępowych (Motorola/Thomson) z sektorowymi antenami nadawczo-odbiorczymi, abonenckich kart radiowych wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi (panelowe/kierunkowe).

 

II. Warunki zawarcia umowy

1. Z usług i usług dodatkowych objętych przedmiotem niniejszego regulaminu korzystać może Usługobiorca w oparciu o zawartą z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Z chwilą zawarcia umowy wiążące dla stron stosunku prawnego stają się postanowienia umowy jak i stanowiących integralną część umowy: cennika, formularza zgłoszeniowego i regulaminu.

3. W imieniu Usługodawcy Umowę Abonencką zawiera osoba uprawniona przez Usługodawcę.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami lub podmiotami:

a) które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie,

b) zalegającymi z płatnościami na rzecz Usługodawcy,

c) z którymi Usługodawca rozwiązał Umowę w związku z naruszeniem jej postanowień oraz nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu,

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wynikający z zapisów Umowy. Strony stosunku prawnego mogą jednakże w drodze regulacji umownej wprowadzić odstępstwo od przedmiotowej zasady.

6. Ponowne zawarcie Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniem opłaty aktywacyjnej bądź ustaniem innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy.

III. Warunki świadczenia i korzystania z usług:

1. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy dostęp do światowych zasobów Internet poprzez sieć Usługodawcy.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

3. Łącze Usługodawcy jest przeznaczone do używania przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca świadczy Usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości świadczenia usługi wynikające z działania sieci internetowych innych Operatorów.

6. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania Sieci.

7. Przerwy techniczne są to okresy związane z pracami technicznymi tzn. konserwacją, naprawami jak również testowaniem sprzętu teleinformatycznego.

8. Przerwy techniczne mogą występować nie częściej niż 3 dni w kwartale i nie dłużej niż 12 godzin jednorazowo.

9. W trakcie przeprowadzanych prac technicznych może ulec pogorszeniu jakość świadczonych Usług, za powstałe utrudnienia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Instalacji i uruchomienia przyłącza u Usługobiorcy w terminie do 20 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku możliwości technicznych lub wystąpienia innych przyczyn, z powodu których Usługodawca nie wywiąże się z terminu realizacji umowy, Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

11. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a. udostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie upoważnionemu pracownikowi Usługodawcy, w celu wykonania instalacji,

b) przygotowania lokalu oraz miejsca instalacji łącza,

c) prawidłowego przygotowania Urządzenia Aktywnego oraz zabezpieczenia znajdujących się w nim danych zgodnie z otrzymaną instrukcją.

12. Brak udostępnienia lokalu w umówionym terminie spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu instalacji.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez łącze Sieciowe jak również za straty i/lub szkody wynikłe z zastosowania i/lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Usługobiorcę z sieci Internet i Usługodawcy.

14. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (znajdujący się w jednej z domen Usługodawcy) jest adresem do przesyłania komunikatów, dla których nie przewidziano formy pisemnej ani w Umowie ani w Regulaminie.

15. Przydzielony Usługobiorcy przez Usługodawcę nr IP jest numerem identyfikującym Urządzenie Aktywne Usługobiorcy w sieci Usługodawcy.

16. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Usługobiorcy na Urządzeniach Aktywnych Usługodawcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki ingerencji osób trzecich.

17. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że sprzęt i oprogramowanie musi być zgodne z przyjętymi normami dla sieci Usługodawcy. Pod pojęciem zgodności Usługodawca rozumie:

a) komputer klasy PC/Apple/Amiga z aktywnym portem USB lub kartą sieciową wyposażoną w złącze RJ45,

b) zainstalowany stos TCP/IP z aktywnym klientem dhcp pozwalającym na automatyczną konfigurację ustawień sieciowych,

c) ze względu na charakter danych zawartych na stronach WWW urządzenie dostępowe powinno posiadać zalecaną na dzień instalacji ilość pamięci operacyjnej, kartę graficzna, procesor. W innych przypadkach Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niepoprawne działanie Usług na poziome Urządzenia Aktywnego Usługobiorcy.

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW Usługobiorcy.

19. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia stron WWW w tym plików z zasobów ftp Usługobiorcy w przypadku zawierania na tych stronach treści bezprawnych albo też sprzecznych z moralnością czy też normami obyczajowymi.

20. Usługodawca nie odpowiada za pliki umieszczone w przydzielonej przestrzeni dyskowej serwera ftp na potrzeby strony WWW oraz za zawartą w nich treść. Na Usługobiorcy spoczywa obowiązek przechowywania kopii bezpieczeństwa tych plików.

21. Usługodawca za dodatkową opłatą określoną w Cenniku może zapewnić Usługobiorcy dodatkową pomoc techniczną np. przy zainstalowaniu karty sieciowej, konfiguracji Urządzenia aktywnego, sprawdzeniu poprawności działania w nim karty sieciowej.

22. Korzystając z Usług Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich, wiążących się z tą czynnością, pod rygorem rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym i odłączenia Usługobiorcy od Sieci.

23. Usługobiorca odpowiada za wybór miejsca, sposób przechowywania hasła zabezpieczającego konto i innych haseł oraz dołoży wszelkich starań by uniemożliwić do nich dostęp osobom trzecim. W przypadku, gdy osoba trzecia poniesie szkodę wskutek działań Usługobiorcy, osób korzystających z haseł lub urządzeń Usługobiorcy, Usługodawca jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

24. W ramach Usług Usługodawca nie dostarcza Usługobiorcy żadnego systemu zabezpieczającego i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie informacji w zasobach Usługobiorcy przez osoby trzecie.

25. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcę o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.

26. Za skutki wynikające z udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Hasło utrzymywane jest przez Usługobiorcę i Usługodawcę w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia takich informacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

27. W ramach obsługi serwisowej Usługodawca zapewnia Usługobiorcy:

a) Okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łącza po przez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek,

b) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi po zgłoszeniu przez Usługobiorcę, obejmującą w szczególności:

– pomoc w instalacji i konfiguracji Usługi oraz Usług dodanych,

– eliminowanie usterek i nieprawidłowości w dostarczaniu Usługi oraz Usług dodanych,

– usuwanie awarii, za awarie powstałe z winy Usługobiorcy, Usługodawca pobierze wynagrodzenie zgodnie z cennikiem usług.

 

28. Dla umowy z Limitem Transferu:

 

a) Ilość wykorzystanego transferu w danym okresie rozliczeniowym stanowi suma ilości danych, przesłanych (w kierunku do komputera lub komputerów Usługobiorcy) w trakcie połączeń. Ilość wykorzystanego transferu można sprawdzić na stronie www.limit.citysat.com.pl

b) Niewykorzystana w danym Okresie rozliczeniowym wielkość Limitu transferu, nie przechodzi na następny Okres rozliczeniowy.

 

c) Przekroczenie w danym Okresie rozliczeniowym wielkości Limitu transferu skutkowało będzie obniżeniem prędkości do 64Kbps, obniżona prędkość obowiązywała będzie do końca okresu rozliczeniowego.

 

IV. Opłaty

1. Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat w wysokości określonej w Cenniku.

a) z góry do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano zawarcia umowy o świadczenie usług,

b) z góry, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego poczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano podłączenia Urządzenia.

2. Opłata aktywacyjna jest bezzwrotna.

3. W przypadku nieuregulowania opłat Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu uregulowania należności wraz z odsetkami za opóźnienie. Każda wpłata dokonana przez Usługobiorcę zaliczona będzie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania przedpłat na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych jednak nie więcej niż 3 okresy.

5. W przypadku opóźnienia Usługobiorcy w uregulowaniu płatności wobec Usługodawcy przekraczającego 14 dni od terminu wymagalności roszczenia Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług i usług dodatkowych świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym regulaminie. W okresie wstrzymania świadczenia Usług Usługodawca jest zwolniony z wykonywania obowiązków określonych w Umowie i Regulaminie. Jeżeli Usługobiorca uiści zaległe opłaty wraz z odsetkami oraz opłatę za ponowną aktywację a następnie zgłosi na piśmie wniosek o ponowną aktywację łącza, wówczas Usługodawca zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych ponownie uruchomić Usługi Usługobiorcy.

7. Zmiany cen:

a) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Cennika. O każdej zmianie opłaty Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wypowie pisemnie umowy w okresie miesiąca od daty zawiadomienia, nowy Cennik wiąże Usługobiorcę od dnia wejścia w życie.

b) w przypadku umowy promocyjnej zawartej na czas określony Usługodawca gwarantuje stałość miesięcznej opłaty abonamentowej w okresie promocyjnym na który zawarta została umowa.

8. Usługobiorca ma obowiązek informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Usługobiorcy zawartych w formularzu zgłoszeniowym w formie pisemnej na adres BOA.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie Usług Dodatkowych w Sieci zleconych przez Usługobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Usługodawcy.

10. Jedynie dla umowy zawartej na czas nieokreślony Usługobiorca może zawiesić korzystanie z Usług, zawiadamiając o tym Usługodawcę na piśmie, z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło powiadomienie. Za czasową dezaktywację Łącza Sieciowego Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Usługodawcy. Przez okres zawieszenia Usług, Usługobiorca będzie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z Usług, a Usługodawca z obowiązku świadczenia Usług.

11. Wysokość kar umownych oraz przypadki, w których kary mogą zostać naliczone określa cennik lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

V. Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Usługobiorcy od uregulowania wszelkich należności na rzecz Usługodawcy objętych Umową.

4. Umowa wygasa w przypadku:

a) zbycia lub utraty praw do lokalu,

b) ustania bytu prawnego jednej ze stron Umowy,

c) wygaśnięcia okresu na jaki była zawarta Umowa,

d) gdy Usługodawca utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej,

e) jak również gdy utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usług objętych Umową przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej,

5. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli:

a) Usługobiorca zalega z płatnościami za 1 okres rozliczeniowy,

b) Usługobiorca udostępni osobie trzeciej korzystanie z Usług, w szczególności, jeżeli: podłączy dodatkowe Urządzenie Aktywne do Autoryzowanego Urządzenia Aktywnego lub Łącza Sieciowego, lub umożliwi korzystanie z Usług za pomocą Sieci poza Lokal, którego dotyczy niniejsza Umowa,

c) Usługobiorca dokona samowolnej przeróbki Łącza Sieciowego lub zawinionego jego uszkodzenia,

d) Usługobiorca nie dopuści do okresowej kontroli Łącza Sieciowego, bez uzasadnionych powodów,

e) Usługobiorca narusza postanowienia Umowy i Regulaminu,

f) W przypadku działania Usługobiorcy na szkodę sieci Usługodawcy oraz innych użytkowników sieci,

6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszystkich danych Usługobiorcy umieszczonych na serwerach Usługodawcy w terminie 1 miesiąca od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

7. W przypadku rozwiązania promocyjnej umowy zawartej na czas określony z przyczyny Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu sumy przyznanych przez Usługodawcę rabatów w okresie trwania umowy.

VI. Awarie i kontrole.

1. Usuwanie Awarii:

a) w obrębie łączy międzybudynkowych (tzn. łączy umiejscowionych między budynkami) w terminie 96 godzin roboczych od dnia i godziny powiadomienia pisemnego o Awarii w godzinach pracy BOA,

b) w obrębie łączy umiejscowionych w budynku i lokalu Usługobiorcy w terminie 72 godzin roboczych licząc od dnia i godziny powiadomienia pisemnego o Awarii w godzinach pracy BOA,

c) Usługobiorca ma obowiązek zapewnić dostęp do miejsca Awarii w godzinach od 9:00 do 19:00 chyba, że miała ona miejsce poza lokalem Usługobiorcy lub miejscem przez niego kontrolowanym. Brak takiego dostępu przesuwa odpowiednio termin usunięcia Awarii a Usługobiorca nie wnosi żadnych roszczeń z tego tytułu,

d) Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o występujących Awariach w Sieci,

e) Za usuniecie Awarii w Lokalu Usługobiorcy niewynikających z fizycznych wad Łącza lub wynikających z przyczyn, które powinny znaleźć się pod kontrolą Usługobiorcy, bądź za wezwanie Usługodawcy bez uzasadnienia pobrana będzie dodatkowa opłata wg stawek określonych w Cenniku. W przypadku, gdy Usługobiorca dokonał samowolnej przeróbki łącza sieciowego lub dopuścił się zawinionego jego uszkodzenia niezależnie od regulacji zdania pierwszego Usługodawcy od Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów przywrócenia łącza sieciowego do stanu poprzedniego, a także odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia łącza sieciowego jak i innych urządzeń współpracujących z tym łączem.

2. Usługodawca ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Łącza sieciowego w lokalu Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Usługobiorcy o zamiarze kontroli (pisemnie lub telefonicznie) przed jej terminem. Pracownicy Usługodawcy przeprowadzający kontrolę są zobowiązani, na żądanie Usługobiorcy, okazać pisemne umocowanie wystawione przez Usługodawcę o powierzeniu im obowiązku kontroli Łącza.

VII. Reklamacje.

1) Wszelkie roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej na adres City-Sat Gordzielik, ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Op., telefonicznej lub do protokołu sporządzonego przez Usługodawcę a także drogą elektroniczną, przy czym Usługodawca potwierdzi pisemnie do 14 dni przyjęcie reklamacji. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 1.10.2004r. W sprawie trybu postępowania reklamacyjnego art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r.)

2) Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło niewykonanie usługi, nienależyte świadczenie usługi lub nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, przy czym Operator zobowiązany jest w terminie 30dni do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

3) Reklamacje mogą dotyczyć:

a) niewykonania Usługi, w tym niewykonania Usługi w terminie

b) nienależycie świadczonej usługi

c) wadliwego rozliczenia Usługi.

4) Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko (nazwę) Usługobiorcy,

b) adres świadczenia Usług,

c) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyny,

d) datę zgłoszenia reklamacji i podpis zgłaszającego ją Usługobiorcy.

5) Zgłoszenie reklamacji nie zwalania Usługobiorcy z obowiązku opłat za Usługi. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwróci kwotę z niej wynikającą. Zwrot kwoty może nastąpić poprzez wypłacenie sumy z niej wynikającej przelewem na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe lub zaliczając w/w sumę na poczet kolejnych należności.

6) W przypadku, gdy Usługodawca nie uznał reklamacji w całości lub w części, winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie zajętego przez siebie stanowiska.

7) Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Usługobiorcy przysługuje również prawo do wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

VIII. Naruszenie regulaminu.

1. Naruszeniem Regulaminu przez Usługobiorcę w szczególności jest:

a) działania powodujące blokowanie i/lub zawieszanie Urządzeń innych użytkowników sieci TVK lub Internet,

b) stosowanie nielegalnych i/lub naruszających prawa osób trzecich programów komputerowych,

c) umieszczanie informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich w sieci TVK lub Internet,

d) działanie niezgodne z ogólnie pojętą „kulturą sieciową” tzn. używanie obelżywego, nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem, ingerowanie w sprzęt i oprogramowanie oraz przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci,

e) zamieszczanie (dotyczy serwerów Usługodawcy) materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczanie może przynieść dochód właścicielowi lub użytkownikowi strony internetowej lub innej osobie, o ile nie stanowi inaczej odrębna Umowa,

f) podłączenie do Sieci lub sieci Internet nie autoryzowanego Urządzenia Aktywnego (tzn. bez wykupienia przez Usługobiorcę stosownej Usługi dodatkowej określonej w aktualnym Cenniku) albo udostępnienie Łącza osobom trzecim bez zgody Usługodawcy,

g). podejmowanie działań mających na celu odczytanie haseł posiadaczy kont lub naruszenie ich zasobów,

h) wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci TVK lub Internet.

2. W przypadku, gdy Usługobiorca w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy bez prawa domagania się przez niego odszkodowania.

IX. Zasady korzystania z Urządzenia.

1. Po zawarciu Umowy Operator oddaje abonentowi do korzystania Urządzenie stanowiące własność Operatora, które instaluje w lokalu, w którym zainstalowano Gniazdo Abonenckie.

2. Abonent zobowiązuje się korzystać z Urządzenia, w lokalu wskazanym w Umowie, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.

3. Do Urządzenia Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio Operatorowi Terminale Abonenckie w ilości wskazanej w Umowie.

4. Urządzenie jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej Urządzenie przed otworzeniem powoduje obciążenie Abonenta kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług wskazanych w Umowie, bądź ich części, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta.

6. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent.

7. Abonent zobowiązany jest zgłosić Operatorowi na piśmie każdą usterkę Urządzenia.

8. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje Operator.

9. Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi sprawne Urządzenie, znajdujące się w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji. Zwrot powinien się odbyć w terminie trzech dni roboczych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia Umowy lub jej zawieszenia na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Abonent zobowiązany jest umożliwić osobie upoważnionej przez Operatora demontaż Urządzenia w lokalu, w którym zostało ono podłączone.

10. W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem Urządzenia przez uniemożliwienie Operatorowi dostępu do lokalu, w którym zostało ono zainstalowane zgodnie z umową, jest on zobowiązany do zapłacenia Operatorowi kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, za każdy dzień opóźnienia.

X. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zaleca Usługobiorcy:

a) instalację oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych znajdujących się w Urządzeniu Usługobiorcy,

b) kontrolę antywirusową wszelkich danych uzyskanych za pomocą Sieci TVK i Internet lub z innych źródeł,

c) instalację oprogramowania w celu zabezpieczenia danych Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich.

2. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie uszkodzeń w sieci, wobec innych Usługobiorców i Usługodawcy.

3. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (w tym adresu zamieszkania) lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwisk i imion, Usługobiorca zobowiązany jest (w formie pisemnej) powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub rozpoczęcia wprowadzania takich zmian, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenie. W przypadku niewykonania przez Usługobiorcę powyższego zobowiązania, wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcy pod dotychczasowy adres i z dotychczasowymi danymi uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Usługobiorcy.

4. Opłata instalacyjna dotyczy danego lokalu, jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

5. Niniejszy regulamin zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną począwszy od dnia 01.02.2007

6. W kwestiach nie objętych regulacją niniejszego regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności:

• kodeksu cywilnego

• ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

• ustawy z dnia 5.07.2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

• opartych lub polegających na dostąpię warunkowym (Dz. U. nr 126 poz. 1068)

• ustawy z dnia 16.07.2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73 poz. 852 z późn. zm.)

• ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z

• 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)

 

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o, ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Op. tel./fax (077)4614087, e-mail: citysat@citysat.com.pl, www.citysat.com.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o, ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Op.

I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. 2. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin wraz z cennikiem stanowią integralną część umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą o świadczenie usług drogą elektroniczną. 4. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługobiorca zapoznaje się z treścią regulaminu. Ponadto Usługodawca zobowiązany jest w trakcie trwania łączącego strony umowy stosunku prawnego na żądanie Usługobiorcy do umożliwienia Usługobiorcy nieodpłatnego udostępnienia treści regulaminu oraz zmian wprowadzonych do regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Usługobiorca będzie mógł pozyskiwać, odtwarzać lub utrwalać treść samego regulaminu jak i zmian wprowadzanych do tego regulaminu przez Usługodawcę. Usługodawca zawiadamia każdego z Usługobiorców o wprowadzonych zmianach do regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na urządzenie aktywne Usługobiorcy oraz na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy w taki sposób, że Usługobiorca będzie mógł pozyskiwać, odtwarzać lub utrwalać treść zmianę regulaminu, o której zawiadomił Usługobiorcę Usługodawca za pomocą systemu teleinformatycznego. Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy, jeśli został z nim zapoznany przed zawarciem umowy, a jednocześnie Usługodawca zapewnił Usługobiorcy, na okoliczność złożenia stosownego żądania, możliwość pozyskiwania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Zmiany regulaminu są dla Usługobiorcy wiążące z momentem zawiadomienia o ich treści przez Usługodawcę osoby Usługobiorcy w sposób określony w zdaniu trzecim z zapewnieniem jednocześnie osobie Usługobiorcy na jej żądanie możliwości pozyskiwania, odtwarzania i utrwalania treści konkretnej zmiany do regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu, Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określeń wskazanych poniżej należy przez te określenia rozumieć: Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w wyniku zawarcia z Usługodawcą stosownej umowy Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy w oparciu o wiążącą strony stosowną umowę; dla potrzeb niniejszego regulaminu i zawartej w oparciu o jego postanowienia umowy pod pojęciem Usługodawcy należy firmę City-Sat Gordzielik sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op., przy ul. Ligonia 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000187632, e-mail: 
 citysat@citysat.com.pl, reprezentowanej przez prezesa zarządu Huberta Gordzielika. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której integralną część stanowią także cennik i regulamin. Cennik - zestawienie cen za usługi Usługodawcy, do których płatności zobowiązany jest Usługobiorca. Cennik wraz z niniejszym Regulaminem stanowią integralne części Umowy. Fakturalub książeczka opłat- jest to dokument księgowy wystawiany dla udokumentowania dokonywanych przez Usługobiorcę płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę. Pakiet - zestaw usług dostępnych w ramach Abonamentu określony aktualnym cennikiem i ofertą Usługodawcy obowiązującymi na danym obszarze. Usługi – usługa dostępu do sieci Internet. Usługi Dodatkowe – skrzynka pocztowa, konto ftp oraz miejsce pod stronę www na serwerze City-Sat. Urządzenie Aktywne - terminal dostępowy Usługobiorcy, przy czym terminal dostępowy rozumiany jest jako komputer lub inne urządzenie abonenckie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywanych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy. Sieć - sieć telekomunikacyjna stanowiąca przedmiot prawa własności Usługodawcy lub też eksploatowana przez Usługodawcę, za pomocą której Usługodawca świadczy usługi objęte regulacją niniejszego regulaminu oraz zawartej w oparciu o postanowienia regulaminu umowy. Łącze Sieciowe - niezbędne okablowanie z gniazdem komputerowym w lokalu Usługobiorcy. Instalacja(aktywacja) - udostępnienie Łącza Sieciowego do Lokalu Usługobiorcy oraz jego aktywacja, tj. zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą Sieci. Instalacja podlega jednorazowej, bezzwrotnej opłacie na rzecz Usługodawcy. Ponowna Aktywacja - wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Łącza Sieciowego podlegające opłacie zgodnie z Cennikiem Usługodawcy. Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Usługodawcę. Awaria - brak dostępu do Sieci lub sieci Internet nie planowany przez Usługodawcę. BOA - Biuro Obsługi Abonenta, czyli wewnętrzna struktura odpowiedzialna za obsługę Usługobiorców przez Usługodawcę. Hasło – kod składający się z ośmiu znaków alfanumerycznych, służących do identyfikacji Usługobiorcy w kontaktach z Usługodawcą. RABATdla umowy zawieranej na czas określony -różnica wynikająca z cennika usług internetowych w wartości abonamentu miesięcznego dla usługi zawieranej na czas określony a usługi zawieranej na czas nieokreślony. LIMIT TRANSFERU – określony w cenniku lub umowie dla umowy z limitem transferu, definiuje ilość pobranych w okresie rozliczeniowym przez abonenta danych z internetu po których przekroczeniu nastąpi zmiana prędkości w dostępie do internetu, zmiana ta obowiązywać będzie do końca okresu rozliczeniowego.

6. Dostawca usług wskazuje na następujące parametry świadczonych usług na rzecz Usługobiorcy mocą postanowień niniejszego regulaminu:

 • prędkość pobierania danych z internetu właściwa wybranemu abonamentowi w Umowie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • świadczone usługi dla abonentów przyłączonych drogą kablową oparte zostały o system transmisji danych w sieciach TVK – DOCSIS, w skład którego wchodzą modemy kablowe (Motorola/Thomson), kontrolery modemów kablowych (Motorola/Cisco) oraz sprzęt sieciowy Cisco. W przypadku abonentów podłączonych drogą radiową systemem tym będzie sieć WiFi (802.11b i jego pochodne) zbudowana z punktów dostępowych (Motorola/Thomson) z sektorowymi antenami nadawczo-odbiorczymi, abonenckich kart radiowych wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi (panelowe/kierunkowe).

II. Warunki zawarcia umowy 1. Z usług i usług dodatkowych objętych przedmiotem niniejszego regulaminu korzystać może Usługobiorca w oparciu o zawartą z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Z chwilą zawarcia umowy wiążące dla stron stosunku prawnego stają się postanowienia umowy jak i stanowiących integralną część umowy: cennika, formularza zgłoszeniowego i regulaminu. 3. W imieniu Usługodawcy Umowę Abonencką zawiera osoba uprawniona przez Usługodawcę. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami lub podmiotami: a) które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie, b) zalegającymi z płatnościami na rzecz Usługodawcy, c) z którymi Usługodawca rozwiązał Umowę w związku z naruszeniem jej postanowień oraz nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu, 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wynikający z zapisów Umowy. Strony stosunku prawnego mogą jednakże w drodze regulacji umownej wprowadzić odstępstwo od przedmiotowej zasady. 6. Ponowne zawarcie Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniem opłaty aktywacyjnej bądź ustaniem innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy. III. Warunki świadczenia i korzystania z usług: 1. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy dostęp do światowych zasobów Internet poprzez sieć Usługodawcy. 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem. 3. Łącze Usługodawcy jest przeznaczone do używania przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Usługodawca świadczy Usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości świadczenia usługi wynikające z działania sieci internetowych innych Operatorów. 6. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania Sieci. 7. Przerwy techniczne są to okresy związane z pracami technicznymi tzn. konserwacją, naprawami jak również testowaniem sprzętu teleinformatycznego. 8. Przerwy techniczne mogą występować nie częściej niż 3 dni w kwartale i nie dłużej niż 12 godzin jednorazowo. 9. W trakcie przeprowadzanych prac technicznych może ulec pogorszeniu jakość świadczonych Usług, za powstałe utrudnienia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 10. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Instalacji i uruchomienia przyłącza u Usługobiorcy w terminie do 20 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku możliwości technicznych lub wystąpienia innych przyczyn, z powodu których Usługodawca nie wywiąże się z terminu realizacji umowy, Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 11. Usługobiorca zobowiązany jest do: a. udostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie upoważnionemu pracownikowi Usługodawcy, w celu wykonania instalacji, b) przygotowania lokalu oraz miejsca instalacji łącza, c) prawidłowego przygotowania Urządzenia Aktywnego oraz zabezpieczenia znajdujących się w nim danych zgodnie z otrzymaną instrukcją. 12. Brak udostępnienia lokalu w umówionym terminie spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu instalacji. 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez łącze Sieciowe jak również za straty i/lub szkody wynikłe z zastosowania i/lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Usługobiorcę z sieci Internet i Usługodawcy. 14. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (znajdujący się w jednej z domen Usługodawcy) jest adresem do przesyłania komunikatów, dla których nie przewidziano formy pisemnej ani w Umowie ani w Regulaminie. 15. Przydzielony Usługobiorcy przez Usługodawcę nr IP jest numerem identyfikującym Urządzenie Aktywne Usługobiorcy w sieci Usługodawcy. 16. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Usługobiorcy na Urządzeniach Aktywnych Usługodawcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki ingerencji osób trzecich. 17. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że sprzęt i oprogramowanie musi być zgodne z przyjętymi normami dla sieci Usługodawcy. Pod pojęciem zgodności Usługodawca rozumie: a) komputer klasy PC/Apple/Amiga z aktywnym portem USB lub kartą sieciową wyposażoną w złącze RJ45, b) zainstalowany stos TCP/IP z aktywnym klientem dhcp pozwalającym na automatyczną konfigurację ustawień sieciowych, c) ze względu na charakter danych zawartych na stronach WWW urządzenie dostępowe powinno posiadać zalecaną na dzień instalacji ilość pamięci operacyjnej, kartę graficzna, procesor. W innych przypadkach Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niepoprawne działanie Usług na poziome Urządzenia Aktywnego Usługobiorcy. 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW Usługobiorcy. 19. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia stron WWW w tym plików z zasobów ftp Usługobiorcy w przypadku zawierania na tych stronach treści bezprawnych albo też sprzecznych z moralnością czy też normami obyczajowymi. 20. Usługodawca nie odpowiada za pliki umieszczone w przydzielonej przestrzeni dyskowej serwera ftp na potrzeby strony WWW oraz za zawartą w nich treść. Na Usługobiorcy spoczywa obowiązek przechowywania kopii bezpieczeństwa tych plików. 21. Usługodawca za dodatkową opłatą określoną w Cenniku może zapewnić Usługobiorcy dodatkową pomoc techniczną np. przy zainstalowaniu karty sieciowej, konfiguracji Urządzenia aktywnego, sprawdzeniu poprawności działania w nim karty sieciowej. 22. Korzystając z Usług Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich, wiążących się z tą czynnością, pod rygorem rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym i odłączenia Usługobiorcy od Sieci. 23. Usługobiorca odpowiada za wybór miejsca, sposób przechowywania hasła zabezpieczającego konto i innych haseł oraz dołoży wszelkich starań by uniemożliwić do nich dostęp osobom trzecim. W przypadku, gdy osoba trzecia poniesie szkodę wskutek działań Usługobiorcy, osób korzystających z haseł lub urządzeń Usługobiorcy, Usługodawca jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności. 24. W ramach Usług Usługodawca nie dostarcza Usługobiorcy żadnego systemu zabezpieczającego i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie informacji w zasobach Usługobiorcy przez osoby trzecie. 25. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcę o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu. 26. Za skutki wynikające z udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Hasło utrzymywane jest przez Usługobiorcę i Usługodawcę w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia takich informacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 27. W ramach obsługi serwisowej Usługodawca zapewnia Usługobiorcy: a) Okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łącza po przez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, b) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi po zgłoszeniu przez Usługobiorcę, obejmującą w szczególności: - pomoc w instalacji i konfiguracji Usługi oraz Usług dodanych, - eliminowanie usterek i nieprawidłowości w dostarczaniu Usługi oraz Usług dodanych, - usuwanie awarii, za awarie powstałe z winy Usługobiorcy, Usługodawca pobierze wynagrodzenie zgodnie z cennikiem usług.

28. Dla umowy z Limitem Transferu:

a) Ilość wykorzystanego transferu w danym okresie rozliczeniowym stanowi suma ilości danych, przesłanych (w kierunku do komputera lub komputerów Usługobiorcy) w trakcie połączeń. Ilość wykorzystanego transferu można sprawdzić na stronie www.limit.citysat.com.pl
b) Niewykorzystana w danym Okresie rozliczeniowym wielkość Limitu transferu, nie przechodzi na następny Okres rozliczeniowy.

c) Przekroczenie w danym Okresie rozliczeniowym wielkości Limitu transferu skutkowało będzie obniżeniem prędkości do 64Kbps, obniżona prędkość obowiązywała będzie do końca okresu rozliczeniowego.

IV. Opłaty 1. Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat w wysokości określonej w Cenniku. a) z góry do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano zawarcia umowy o świadczenie usług, b) z góry, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego poczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano podłączenia Urządzenia. 2. Opłata aktywacyjna jest bezzwrotna. 3. W przypadku nieuregulowania opłat Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu uregulowania należności wraz z odsetkami za opóźnienie. Każda wpłata dokonana przez Usługobiorcę zaliczona będzie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek. 4. Dopuszcza się możliwość dokonywania przedpłat na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych jednak nie więcej niż 3 okresy. 5. W przypadku opóźnienia Usługobiorcy w uregulowaniu płatności wobec Usługodawcy przekraczającego 14 dni od terminu wymagalności roszczenia Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług i usług dodatkowych świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym regulaminie. W okresie wstrzymania świadczenia Usług Usługodawca jest zwolniony z wykonywania obowiązków określonych w Umowie i Regulaminie. Jeżeli Usługobiorca uiści zaległe opłaty wraz z odsetkami oraz opłatę za ponowną aktywację a następnie zgłosi na piśmie wniosek o ponowną aktywację łącza, wówczas Usługodawca zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych ponownie uruchomić Usługi Usługobiorcy. 7. Zmiany cen: a) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Cennika. O każdej zmianie opłaty Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wypowie pisemnie umowy w okresie miesiąca od daty zawiadomienia, nowy Cennik wiąże Usługobiorcę od dnia wejścia w życie. b) w przypadku umowy promocyjnej zawartej na czas określony Usługodawca gwarantuje stałość miesięcznej opłaty abonamentowej w okresie promocyjnym na który zawarta została umowa. 8. Usługobiorca ma obowiązek informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Usługobiorcy zawartych w formularzu zgłoszeniowym w formie pisemnej na adres BOA. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie Usług Dodatkowych w Sieci zleconych przez Usługobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Usługodawcy. 10. Jedynie dla umowy zawartej na czas nieokreślony Usługobiorca może zawiesić korzystanie z Usług, zawiadamiając o tym Usługodawcę na piśmie, z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło powiadomienie. Za czasową dezaktywację Łącza Sieciowego Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Usługodawcy. Przez okres zawieszenia Usług, Usługobiorca będzie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z Usług, a Usługodawca z obowiązku świadczenia Usług. 11. Wysokość kar umownych oraz przypadki, w których kary mogą zostać naliczone określa cennik lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. V. Rozwiązanie umowy 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Usługobiorcy od uregulowania wszelkich należności na rzecz Usługodawcy objętych Umową. 4. Umowa wygasa w przypadku: a) zbycia lub utraty praw do lokalu, b) ustania bytu prawnego jednej ze stron Umowy, c) wygaśnięcia okresu na jaki była zawarta Umowa, d) gdy Usługodawca utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej, e) jak również gdy utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usług objętych Umową przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej, 5. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli: a) Usługobiorca zalega z płatnościami za 1 okres rozliczeniowy, b) Usługobiorca udostępni osobie trzeciej korzystanie z Usług, w szczególności, jeżeli: podłączy dodatkowe Urządzenie Aktywne do Autoryzowanego Urządzenia Aktywnego lub Łącza Sieciowego, lub umożliwi korzystanie z Usług za pomocą Sieci poza Lokal, którego dotyczy niniejsza Umowa, c) Usługobiorca dokona samowolnej przeróbki Łącza Sieciowego lub zawinionego jego uszkodzenia, d) Usługobiorca nie dopuści do okresowej kontroli Łącza Sieciowego, bez uzasadnionych powodów, e) Usługobiorca narusza postanowienia Umowy i Regulaminu, f) W przypadku działania Usługobiorcy na szkodę sieci Usługodawcy oraz innych użytkowników sieci, 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszystkich danych Usługobiorcy umieszczonych na serwerach Usługodawcy w terminie 1 miesiąca od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 7. W przypadku rozwiązania promocyjnej umowy zawartej na czas określony z przyczyny Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu sumy przyznanych przez Usługodawcę rabatów w okresie trwania umowy. VI. Awarie i kontrole. 1. Usuwanie Awarii: a) w obrębie łączy międzybudynkowych (tzn. łączy umiejscowionych między budynkami) w terminie 96 godzin roboczych od dnia i godziny powiadomienia pisemnego o Awarii w godzinach pracy BOA, b) w obrębie łączy umiejscowionych w budynku i lokalu Usługobiorcy w terminie 72 godzin roboczych licząc od dnia i godziny powiadomienia pisemnego o Awarii w godzinach pracy BOA, c) Usługobiorca ma obowiązek zapewnić dostęp do miejsca Awarii w godzinach od 9:00 do 19:00 chyba, że miała ona miejsce poza lokalem Usługobiorcy lub miejscem przez niego kontrolowanym. Brak takiego dostępu przesuwa odpowiednio termin usunięcia Awarii a Usługobiorca nie wnosi żadnych roszczeń z tego tytułu, d) Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o występujących Awariach w Sieci, e) Za usuniecie Awarii w Lokalu Usługobiorcy niewynikających z fizycznych wad Łącza lub wynikających z przyczyn, które powinny znaleźć się pod kontrolą Usługobiorcy, bądź za wezwanie Usługodawcy bez uzasadnienia pobrana będzie dodatkowa opłata wg stawek określonych w Cenniku. W przypadku, gdy Usługobiorca dokonał samowolnej przeróbki łącza sieciowego lub dopuścił się zawinionego jego uszkodzenia niezależnie od regulacji zdania pierwszego Usługodawcy od Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów przywrócenia łącza sieciowego do stanu poprzedniego, a także odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia łącza sieciowego jak i innych urządzeń współpracujących z tym łączem. 2. Usługodawca ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Łącza sieciowego w lokalu Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Usługobiorcy o zamiarze kontroli (pisemnie lub telefonicznie) przed jej terminem. Pracownicy Usługodawcy przeprowadzający kontrolę są zobowiązani, na żądanie Usługobiorcy, okazać pisemne umocowanie wystawione przez Usługodawcę o powierzeniu im obowiązku kontroli Łącza. VII. Reklamacje. 1) Wszelkie roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej na adres City-Sat Gordzielik, ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Op., telefonicznej lub do protokołu sporządzonego przez Usługodawcę a także drogą elektroniczną, przy czym Usługodawca potwierdzi pisemnie do 14 dni przyjęcie reklamacji. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 1.10.2004r. W sprawie trybu postępowania reklamacyjnego art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r.) 2) Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło niewykonanie usługi, nienależyte świadczenie usługi lub nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, przy czym Operator zobowiązany jest w terminie 30dni do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 3) Reklamacje mogą dotyczyć: a) niewykonania Usługi, w tym niewykonania Usługi w terminie b) nienależycie świadczonej usługi c) wadliwego rozliczenia Usługi. 4) Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko (nazwę) Usługobiorcy, b) adres świadczenia Usług, c) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyny, d) datę zgłoszenia reklamacji i podpis zgłaszającego ją Usługobiorcy. 5) Zgłoszenie reklamacji nie zwalania Usługobiorcy z obowiązku opłat za Usługi. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwróci kwotę z niej wynikającą. Zwrot kwoty może nastąpić poprzez wypłacenie sumy z niej wynikającej przelewem na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe lub zaliczając w/w sumę na poczet kolejnych należności. 6) W przypadku, gdy Usługodawca nie uznał reklamacji w całości lub w części, winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie zajętego przez siebie stanowiska. 7) Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Usługobiorcy przysługuje również prawo do wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. VIII. Naruszenie regulaminu. 1. Naruszeniem Regulaminu przez Usługobiorcę w szczególności jest: a) działania powodujące blokowanie i/lub zawieszanie Urządzeń innych użytkowników sieci TVK lub Internet, b) stosowanie nielegalnych i/lub naruszających prawa osób trzecich programów komputerowych, c) umieszczanie informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich w sieci TVK lub Internet, d) działanie niezgodne z ogólnie pojętą "kulturą sieciową" tzn. używanie obelżywego, nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem, ingerowanie w sprzęt i oprogramowanie oraz przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci, e) zamieszczanie (dotyczy serwerów Usługodawcy) materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczanie może przynieść dochód właścicielowi lub użytkownikowi strony internetowej lub innej osobie, o ile nie stanowi inaczej odrębna Umowa, f) podłączenie do Sieci lub sieci Internet nie autoryzowanego Urządzenia Aktywnego (tzn. bez wykupienia przez Usługobiorcę stosownej Usługi dodatkowej określonej w aktualnym Cenniku) albo udostępnienie Łącza osobom trzecim bez zgody Usługodawcy, g). podejmowanie działań mających na celu odczytanie haseł posiadaczy kont lub naruszenie ich zasobów, h) wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci TVK lub Internet. 2. W przypadku, gdy Usługobiorca w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy bez prawa domagania się przez niego odszkodowania. IX. Zasady korzystania z Urządzenia. 1. Po zawarciu Umowy Operator oddaje abonentowi do korzystania Urządzenie stanowiące własność Operatora, które instaluje w lokalu, w którym zainstalowano Gniazdo Abonenckie. 2. Abonent zobowiązuje się korzystać z Urządzenia, w lokalu wskazanym w Umowie, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji. 3. Do Urządzenia Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio Operatorowi Terminale Abonenckie w ilości wskazanej w Umowie. 4. Urządzenie jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej Urządzenie przed otworzeniem powoduje obciążenie Abonenta kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług wskazanych w Umowie, bądź ich części, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta. 6. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją - koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent. 7. Abonent zobowiązany jest zgłosić Operatorowi na piśmie każdą usterkę Urządzenia. 8. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje Operator. 9. Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi sprawne Urządzenie, znajdujące się w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji. Zwrot powinien się odbyć w terminie trzech dni roboczych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia Umowy lub jej zawieszenia na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Abonent zobowiązany jest umożliwić osobie upoważnionej przez Operatora demontaż Urządzenia w lokalu, w którym zostało ono podłączone. 10. W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem Urządzenia przez uniemożliwienie Operatorowi dostępu do lokalu, w którym zostało ono zainstalowane zgodnie z umową, jest on zobowiązany do zapłacenia Operatorowi kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, za każdy dzień opóźnienia. X. Postanowienia końcowe. 1. Usługodawca zaleca Usługobiorcy: a) instalację oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych znajdujących się w Urządzeniu Usługobiorcy, b) kontrolę antywirusową wszelkich danych uzyskanych za pomocą Sieci TVK i Internet lub z innych źródeł, c) instalację oprogramowania w celu zabezpieczenia danych Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich. 2. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie uszkodzeń w sieci, wobec innych Usługobiorców i Usługodawcy. 3. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (w tym adresu zamieszkania) lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwisk i imion, Usługobiorca zobowiązany jest (w formie pisemnej) powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub rozpoczęcia wprowadzania takich zmian, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenie. W przypadku niewykonania przez Usługobiorcę powyższego zobowiązania, wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcy pod dotychczasowy adres i z dotychczasowymi danymi uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Usługobiorcy. 4. Opłata instalacyjna dotyczy danego lokalu, jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. 5. Niniejszy regulamin zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną począwszy od dnia 01.02.2007 6. W kwestiach nie objętych regulacją niniejszego regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności:kodeksu cywilnegoustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)ustawy z dnia 5.07.2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostąpię warunkowym (Dz. U. nr 126 poz. 1068)ustawy z dnia 16.07.2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73 poz. 852 z późn. zm.)ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)